بهترین راه برای پیشبینی آینده ساختن آن است.


                           آینده