خدایا منی که تو نباشی تومنی

نمی ارزد.پس یاری ام کن تا بتوانم در دنیا به اندازه کافی توشه جمع کنم.