آیا میانستید اگر حتی ۱ درصد از آب بدن شما کم شود شما احساس تشنگی میکنید!!!